Vertrouwenspersoon dichtbij - Christianne Verheugd

vertrouwenspersoon dichtbij

Christianne Verheugd

IN HET KORT

Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek en -omgeving. Het lukt niet altijd om die ook daadwerkelijk voor iedere medewerker te creëren. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers wel eens te maken heeft met ongewenste omgangsvormen zoals intimidatie of pesten. Of met incidenten op het gebied van integriteit, zoals kennis hebben van diefstal of fraude.
Is er bij uw organisatie een onafhankelijk luisterend oor, zodat medewerkers hun verhaal ergens kwijt kunnen?  

Als externe vertrouwenspersoon ben ik om te beginnen dat luisterend oor. De mogelijkheid bij mij aan te kloppen maakt dat medewerkers zich veilig kunnen voelen. Als zaken vroegtijdig besproken kunnen worden kan escalatie vaak worden voorkomen.

 

Ik sta in voor een empathische, persoonlijke en onafhankelijke werkwijze. Ik probeer dichtbij de melder en zijn behoeften te blijven. Ik beschik over gedegen vakkennis en handel zorgvuldig richting betrokkenen en/of belanghebbenden.
Ik heb bij veel verschillende organisaties rondgelopen; die ervaring neem ik mee om snel een inschatting te kunnen maken van de bedrijfscultuur. Mijn juridische achtergrond en mijn kennis van mentale en sociale processen zijn belangrijke pijlers voor mijn werk als vertrouwenspersoon.
Ik ben gecertificeerd bij de LVV.

 

Jij wil je werknemers toch ook een veilige en integere werkplek bieden?


Als extern vertrouwenspersoon kan ik daar een rol in spelen!

WAAROM EEN EXTERN VERTROUWENSPERSOON?

Goed werkgeverschap bestaat niet alleen uit het bieden van leuk, uitdagend werk tegen een mooie beloning, maar ook uit het zorgdragen voor een goed werkklimaat.
Ziekteverzuim komt in 27% van de gevallen voort uit klachten op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Daaronder vallen behalve werkdruk ook zaken als pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie. Als werkgever is het volgens de Arbowet jouw taak om te voorkomen dat werknemers lijden onder al deze ongewenste omgangsvormen.  


Ook kwesties rondom integriteit kunnen een rol spelen in het creëren van een veilige en integere werkplek. Denk aan getuige zijn van fraude, diefstal etc.

Door goed beleid, zowel op her gebied van ongewenste omgangsvormen als rondom integriteit, te formuleren kun je als werkgever invulling geven aan je plicht om te zorgen voor een veilige werkplek.


Een (extern) vertrouwenspersoon moet onderdeel van dat beleid zijn, zodat werknemers altijd ergens terecht kunnen met hun verhaal.

 

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon valt veel te winnen:

  • Minder ziekteverzuim
  • Hogere productiviteit, betere samenwerking,
  • Voorkomen van escalatie, escalatie heeft vaak nadelige gevolgen voor alle betrokken
  • Voorkomen van formele procedures zoals een klachtenprocedure
  • Voorkomen van imagoschade voor het bedrijf


Vaak worden werknemers aangewezen als intern vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld van de HR afdeling. Dat heeft echter grote nadelen; uit hoofde van zijn/haar HR-functie zal deze persoon altijd het belang van de werkgever meewegen en/of zelf een mening hebben over de situatie. Daarom kan diegene nooit helemaal onafhankelijk naast de werknemer staan.

Bovendien zijn zij vaak niet gecertificeerd als vertrouwenspersoon.

Het getuigt van goed werkgeverschap om een vakkundig iemand ter beschikking te stellen aan werknemers.

Je verhaal vertellen lucht op en kan escalatie

voorkomen!


Ik luister.....


WAT DOE IK ALS VERTROUWENSPERSOON?

Om te beginnen ben ik een luisterend oor. Ik creëer een veilie omgeving, waarin er ruimte is voor het hele verhaal én voor de emoties die daar vaak bijhoren. Ik probeer helder te krijgen waar iemand precies mee zit, zodat ik naast de melder kan staan en hem/haar/ze kan helpen om de situatie te verbeteren. Ik deel mijn kennis over mogelijke vervolgstappen, als de melder daar behoefte aan heeft.

De melder bepaalt wat er moet gebeuren, ik blijf bij alle eventuele vervolgstappen ‘de naaste’ die dichtbij de melder blijft.
Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk, tenzij ik in gewetensnood kom omdat er ernstige strafbare feiten worden gemeld. Ook in zo’n geval zal ik nooit ergens melding maken of aangifte doen zonder de melder dat te laten weten.

Als blijkt dat de kwestie eigenlijk draait om een arbeidsconflict of om een persoonlijk probleem zal ik iemand doorverwijzen naar adequate hulp op dat gebied.

 Hoe vul jij goed werkgeverschap in?

Ook met een extern vertrouwenspersoon?


Ik ben beschikbaar in die rol.

OVER MIJ

Overige werkzaamheden

en achtergrond

Naast mijn praktijk als (extern) vertrouwenspersoon zet ik ook mijn overige werkzaamheden voort. Ik werk als projectmanager van diverse projecten, vaak op het gebied van communicatie, maar ook op het gebied van organisatie en IT heb ik ervaring.

Daarnaast schrijf ik en bracht ik een spel op de markt om generaties en/of diverse bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden middels het vertellen van verhalen.
Lees er meer over op
www.raakvak.nl en www.detijdvanjeleven.online.

Wat mensen over mij zeggen

Christianne maakt door haar open houding makkelijk verbinding.

Christianne voelt de ander goed aan, geeft ruimte in het gesprek en heeft oog voor het unieke verhaal van elk mens.

Certificering


Ik ben gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) op het gebied van
Ongewenst Gedrag en Integriteit.

Certification & Registration of Professionals nr 213779.

Vertrouwenspersoon dichtbij is onderdeel van mijn onderneming Raakvak.

KvK no: 53000560
BTW-id: NL003474551B71

Christianne is een scherpe luisteraar en denker, zij registreert veel en formuleert de juiste vragen.